Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Školní poradenské prac. Předškoláci, školní zralost

Předškoláci, školní zralost

Předškoláci, školní zralost

Hlavními znaky školní zralosti jsou zralost tělesná, duševní a sociální.

1. Tělesná zralost

Fyzickou zralost dítěte posuzuje pediatr, vyjadřují se k ní rodiče a  učitelky mateřské školy. Posuzují se především věk dítěte, jeho výška a váha, přiměřenost rozvoje hrubé a jemné motoriky.

2. Duševní zralost

Duševní zralost zahrnuje poznávací a rozumové schopnosti. Předpokladem pro vstup do školy je dosažená úroveň zrakového a sluchového vnímání, rozumových schopností, paměti, řeči a motoriky.

Zralost zrakového vnímání

Zralost zrakové vnímání je předpokladem pro úspěšné čtení. Dítě by mělo být schopné odlišit od sebe různé tvary a základní tvary i pojmenovat (čtverec, kruh, trojúhelník) a mělo by znát tvary alespoň některých písmen a číslic.

Aktivity k procvičování zrakového vnímání:

 • rozlišování a vyhledávání stejných předmětů (např. kostek mezi kuličkami), odlišování rozdílných věcí (najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy)
 • vyhledávání rozdílů na zdánlivě stejných obrázcích
 • odlišení rozdílného obrazce z řady stejných
 • skládání a rozkládání obrázků rozstříhaných na části, skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky) a puzzle.
 • procházení obrázkovými bludišti
 • vyhledání a určení místa věcí v místnosti, na obrázku i hračce.
 • vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vpravo/vlevo vzadu/vpředu/uprostřed.

 

Zralost sluchového rozlišování

Předpokladem pro úspěšnou výuku čtení je, že by dítě mělo poznat první písmeno ve slově.

Aktivity k procvičování sluchového vnímání:

 • rozlišování zvuků (při zavázaných očích poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.), poznávání hudebních nástrojů, přírodních zvuků
 • napodobování rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)
 • hledání schovaného budíku podle zvuku
 • hádání, co zvuk vydává
 • hry na slepou bábu
 • hádání, kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na začátku - na konci?)
 • "slovní fotbal" na hlásky (hráč vymyslí slovo začínající hláskou, na kterou končilo slovo vymyšlené protihráčem)
 • vyhledání předmětů v místnosti začínajících na určitou hlásku či slabiku
 • vymýšlení slov na nějakou slabiku (KO-lo, KO-pačky, KO-loběžka, ...)

 

Rozumové schopnosti

Chápání světa by u budoucích prvňáčků mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl postupně ustupovat. Dítě by také mělo:

 • chápat jednoduché pojmy související s časem (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer) a být schopné řadit události chronologicky podle děje
 • znát roční období
 • být schopno třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu (větší – menší; stůl - židle - postel x jablko)
 • být schopno logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle; košile a svetr ap.)
 • znát barvy i doplňkové (oranžovou, hnědou, růžovou, fialovou)
 • mít určité početní vědomosti (kolik nohou má pes, kolik je dnů v týdnu) a dovednosti (umět počítat do 10)
 • sčítat a odčítat do 5 (přidávat a ubírat z množství věcí)
 • zvládnout ukázat správný počet na prstech či vybrat z hromádky předmětů požadovaný počet

 

Paměť

Paměť dítěte před vstupem do školy se stává trvalejší a záměrnější, i když je spíše mechanická než logická.  Dítě by mělo:

 • být schopné zapamatovat si větu o osmi slovech a doslova ji zopakovat
 • udělat podle tří najednou vydaných pokynů danou věc provést (například "Jdi do kuchyně, vezmi tam hrneček a přines mi ho.")
 • umět zpaměti krátké básničky a písničky, popřípadě vyprávět vtipy či hádanky

 

Řeč

Školsky zralé dítě by mělo:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř
 • v krátkosti (6 - 7 větami) plynule vyprávět o rodině, zájmech či trávení volného času
 • mít bohatou slovní zásobu a zvládat i gramatické jevy řeči - správně skloňovat podstatná jména, a časovat slovesa
 • skládat slova ve větě ve správném pořadí


Grafomotorika

Předpokladem pro rozvoj psaní je dobrá grafomotorika. Nutné jsou zejména:

 • správný a fixovaný úchop tužky
 • vybarvování ploch bez přetahování, nedotažení či odbytí jen vyčmáráním
 • schopnost napodobit geometrické tvary

schopnost správně zobrazovat figurální kresbu, která by měla být bohatá na detaily, propracovaná, ve správných proporcích (postava, oči, uši, 5 prstů)


3. Sociální a citová zralost

Úspěch ve škole je též podmíněn určitou duševní vyspělostí, samostatností, emocionální stabilitou, odolností a schopností přijmout i případný neúspěch. Školsky zralé dítě by mělo:

 • být schopné velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov a bez přítomnosti rodičů
 • přijmout místo rodičů jako autoritu učitele
 • vykat dospělým, pozdravit při setkání, poprosit při žádosti o věc / pomoc, poděkovat
 • umět se obléknout bez cizí pomoci, obout si boty a zavázat tkaničky na kličku
 • být schopné se podřídit formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině
 • mýt osvojené hygienických návyky (jít samo na WC, umýt si ruce, ráno a večer si vyčistit zuby, večer se samo vykoupat)
 • nereagovat  na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem
 • rozhořčení ventilovat spíše slovními výlevy než záchvaty vzteku nebo tělesným násilím.

Pracovní zralost

Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti, která souvisí s motivací. Ačkoli zájem o hru stále ještě přetrvává, dítě by současně mělo:

 • projevovat  zájem o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech)
 • být schopné pracovat na nějakém úkolu delší dobu, i když je úkol relativně nezajímavý
 • být schopné dokončit úkol, který si samo dalo: obrázek, hrad z písku, stavebnici

Rodiče by měli dítě naučit večer si připravit věci na následující den, sbalit tašku, ráno jít do školy, psát úkoly, udržovat si pořádek v tašce a věcech, nezapomínat věci. V 1. třídě by ještě rodiče měli dítěti tašku kontrolovat.

 


Máte doma předškoláka - manuál pro rodiče

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem

Obsah zápisu

Školská poradenská zařízení - kontakty

Další informace