Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home

Banner

Žáci se spec. vzděl. potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a školské zařízení.

(IVP), využití asistenta pedagoga a další (jsou uvedeny v § 16 odst. 2 školského zákona). Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která je dostupná zde:  http://www.msmt.cz/file/36859/

 

Velmi častý mýtus šířící se veřejností zní, že dítě vzdělávané podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) nemůže mít „špatné známky“ či dokonce „propadnout“, tedy opakovat ročník. Není to pravda. Pouze u dětí s diagnostikovaným mentálním postižením je možné upravit (snížit) výstupy z RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). Všechny ostatní děti (i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým byl doporučen a vypracován individuální vzdělávací plán) jsou hodnoceny dle naplnění očekávaných výstupů z RVP ZV. Tedy konkrétně, pokud je například v českém jazyce po 3. ročníku jedním z výstupů, že žák odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, pak je i žák vzdělávaný dle IVP (např. z důvodu specifické poruchy učení) hodnocen dle úrovně naplnění tohoto očekávaného výstupu. Je mu umožněna jiná cesta k cíli (dle jeho individuálních potřeb; případně i jiná metoda přezkoušení znalostí – např. místo diktátu formou doplňování), cíl však zůstává zachován.

Při tvorbě IVP je nutné vycházet z toho, že účelem podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je rozšířit možnosti přístupu je vzdělávání, nikoliv redukovat obsah. I dítě vzdělávané s podporou IVP může tedy být na vysvědčení hodnoceno trojkami či čtyřkami, nebo (v případě, že náplň učiva vůbec nezvládne) opakovat ročník.

 


 

 Specifické poruchy učení (SPU) 

 Poruchy aktivity a pozornosti (ADHD) 

 Poruchy autistického spektra  

 Poruchy řeči