Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Školní poradenské prac. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Na Fakultní základní škole Olomouc, Tererovo náměstí 1  působí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

A) poradenské pracovníky školy

 • výchovný-kariérní poradce
 • školní metodik prevence
 • školní psycholog/školní speciální pedagog

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole

 • třdní učitel
 • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu
 • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ)
 • případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

 

Kontakty - ZŠ Tererovo nám. 1

Výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP:

Mgr. Jana Vaďurová

tel.: 585 413 262, 585 750 187 – sborovna

mobil: 732 181 287

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Konzultační hodiny: středa 13:00 – 15:00, po předchozí domluvě i v jiných termínech

 

Metodici prevence:

Mgr. Lenka Dohnalová – metodik prevence pro 1. stupeň

tel.: 585 750 187 – sborovna

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Mgr. Petra Sokolová – metodik prevence pro 2. stupeň

tel.: 585 750 187 – sborovna

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

 

Školní psycholog:

Mgr. Alexandra Bobelová

tel.: 604 512 255

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přítomnost na pracovišti:

pondělí: 7.30 - 15.30

středa: 7.30 - 15.30

sudé pátky: 7.30 - 15.30

Konzultační hodiny:

dle potřeby, po domluvě

 


 

Kontakty – ZŠ Helsinská

Výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP:

Mgr. Bronislava Ponikelská

tel.: 585 413 245

mobil: 736 411 791

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Konzultační hodiny: středa 13:00 – 15:00, po předchozí domluvě i v jiných termínech

 

Metodici prevence:

Mgr. Lenka Škodová – metodik prevence pro 1. stupeň

tel.: 585 413 245 – sborovna

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Mgr. Magdaléna Fitko – metodik prevence pro 2. stupeň

tel.: 585 413 245 – sborovna

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

 

Školní psycholog:

Mgr. Lenka Krejčí

tel.: 739 143 453

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přítomnost na pracovišti:

pondělí - pátek : 7.30 - 15.30

Konzultační hodiny:

dle potřeby, po domluvě