Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home O škole Charakteristika školy

Charakteristika školy

Historie:
 • ZŠ Tererovo náměstí 1 vznikla 1. 9. 1965. Jedná se o pavilonovou školu. V roce 2005/2006 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva SMO vybudován nový spojovací koridor mezi jednotlivými pavilony a proběhla rekonstrukce školní jídelny. Tyto nové investice významně přispěly ke zvýšení komfortu života v naší škole.
 •  ZŠ Helsinská navazuje na tradice školy ve starém Neředíně, která byla postavena roku 1793. Stávající hlavní školní budova byla postavena v roce 1930, tělocvična a pavilony byly přistavěny na počátku šedesátých let minulého století.
 • Od 1. ledna 2003 došlo k velké změně v životě obou škol. ZŠ Tererovo nám. 1 se spojila se ZŠ Helsinská a tato se stala odloučeným pracovištěm. A tak se náš pracovní kolektiv rozrostl.
 • Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc, které s platností od 1. ledna 2006 změnilo název školy na Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Fakultní školou jsme se stali proto, že naše škola spolupracuje s UP v Olomouci a naši pedagogové se v průběhu roku setkávají se studenty Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělěsné výchovy Univerzity Palackého a vzájemně si vyměňují názory a zkušenosti.
 
Současnost:
 • Neustále budujeme areály škol a hřišť, zlepšuje se vybavenost tříd, sociálních zařízení a prostorů pro trávení volného času. 
 • Obě naše pracoviště poskytují možnost výuky hendikepovaných žáků vstupy do pavilonů i jednotlivých učeben jsou bezbariérové.
 • Ředitelem školy je PaedDr. Jaroslav Hála.
 • Vyučujeme podle programu ŠVP - dle ŠVP ve šk. r. 2021/2022 (školní vzdělávací program je k dispozici ve dvou kopiích ve sborovně).
 • Výuka cizího jazyka:  Od 3. ročníku je do povinných předmětů zařazena angličtina, od 7. ročníku druhý cizí jazyk - němčina.
 • Výuka plavání: Probíhá ve 2. i 3. ročníku. V 1. pololetí mají žáci vždy kurz základní a ve 2. pololetí kurz zdokonalovací.
 • Škola se profiluje v oblasti tělesné výchovy. Na 2. stupni nabízíme žákům ve vybraných třídách rozšířenou výuku tělesné výchovy.
 • hriste
 • Zvláštní pozornost věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
 • Výběr akcí školy: dětský karneval, diskotéka, vánoční besídky, oslavy Dne dětí, návštěvy kulturních a sportovních akcí.
 
Vybavení školy - Tererovo nám. 1:
 • 18 běžných tříd
 • odborné učebny: chemie, fyziky, biologie, jazykové učebny angličtiny, jazykové učebny němčiny, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy,CIMG0002 učebna zeměpisu, počítačová učebna, interaktivní učebna, dílny, ŠD
 • knihovny: žákovská, učitelská
 • sportovní zázemí: 2 tělocvičny, fotbalové a basketbalové hřiště s umělým povrchem, doskočiště, běžecká dráha, 4 kurty, hřiště na plážový volejbal, dětský koutek
 
Vybavení školy - Helsinská 6:
 • 15 kmenových tříd
 • odborné učebny: chemicko-fyzikální učebna, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, dílny 
 • 5 oddělení ŠD
  Helsinska
 • knihovny: žákovská, učitelská
 • sportovní zázemí: tělocvična, hřiště s umělým povrchem, dětský koutek s průlezkami