Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Projekty

Projekty

Bez_nzvu_copy_copy_copy


IKAP_maly_obrazek

EU_MSMT_OK_barva__1__copy_copy 

Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Výsledek obrázku pro logo evropská unie evropské strukturální a investiční fondy

Číslo výzvy: 02_18_063

Číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011839

Název projektu:  Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Od 1.3.2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V období od 1.3. 2019 do 28.2. 2021 dojde v rámci projektu k personálnímu posílení o školního asistenta pro ZŠ a ŠD/ ŠK a školního psychologa. Ve škole bude dále vybavena ŠD deskovými a logickými hrami a podpořena výuka ICT na škole. Podpořen bude také osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní školy. Z projektu budou dále financovány projektové dny.

 

 

 

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

Výsledek obrázku pro logo evropská unie evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola se zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu  http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).Projekt Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo nám. 1

Tisk PDF

Od 1. 3. 2017 zahajuje FZŠ Terera realizaci projektu Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo náměstí 1 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642

Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 1 847 776,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a školního asistenta a také prostředky na další vybavení školy.

Projekt PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ. ŠABLONY PRO FZŠ Terera pod číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642 je spolufinancován Evropskou unií. 


 

Projekt zubního lékařství

Tisk PDF

Spolupráce FZŠ Tererovo nám. 1 a Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty UP a FNOL na výzkumném projektu.

Název projektu je Sledování změn během růstu obličeje u dětí ve věku 6 – 15 let pomocí 3D fotoaparátu a včasná detekce ortodontických anomálií chrupu. Délka celého projektu je 36 měsíců, každý účastník studie bude fotografován v půlročních intervalech. První měření proběhlo v prosinci 2016. Pro možnost zhotovit speciální, reprodukovatelné 3D fotografie obličeje byl z prostředků pracoviště v Bernu zakoupen speciální fotoaparát, který byl zapůjčen pro zhotovení fotografií dětí na naší škole. Fotografie budou využity pouze k vědeckým účelům, jednotlivé fotografie obličejů nebudou publikovány. Dle zjištěných údajů se do projektu zapojilo více než 60 % našich žáků od 1. do 7. ročníku.

 

 

Týden prevence

Tisk PDF

V týdnu od 2. 11. do 6. 11. 2015 proběhl na 1. stupni naší školy „Týden prevence“.

Během tohoto týdne jsme se zaměřili na prevenci šikany, snadnější zapojení nového žáka mezi děti, eliminace posměchu na základě odlišností, uvědomění si vlastních hodnot a přání s ohledem na hodnoty a přání okolí aj. dle rizikových faktorů v  každé třídě. Povídali jsme si s dětmi o možných rizicích při cestě do školy a hrách na veřejných prostranstvích bez dohledu rodičů (např. nabízení sladkostí, kontakt s cizími lidmi, frekventované ulice, křižovatky aj.).

Hráli jsme hry a dělali různé aktivity na rozvoj spolupráce, komunikace, důvěry a sebepoznání (např. Strážný anděl, Pravda a lež, Vláčky, Pavoučí síť, Stromeček splněných přání, Jak se znám, Koště, Upír aj.).

Zjišťovali jsme vztahy ve třídě pomoci rozhovoru. Dále  jsme zpracovávali výtvarné projekty na téma „Strážný anděl“.

Během listopadu a prosince ještě proběhne ve 3. – 5. ročnících dotazníkové šetření na odhalení případné šikany a v 2. ročnících na zjištění klimatu ve třídě. První ročníky absolvují dva dny adaptačního programu a všechny třídy 1. stupně se zúčastní prožitkové lekce primární prevence organizace Kappa-help.

 

Děkuji všem pedagogům.

Vypracovala: Mgr. Jitka Koubová

 

Výběrové řízení na zahraniční výměnné pobyty - výzva č.56 - MŠMT

Tisk PDF

Projekt MŠMT vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56

Výběrové řízení na zahraniční výměnné pobyty - výzva č.56 - MŠMT:

Dokumenty:

 vyzva.docx

  Čestné prohlášení kvalifikační  

 Čestné prohlášení 

 Kupní smlouva 

 Krycí list 

 Specifikace  

Digitálně a interaktivně

Tisk PDF
Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními.  Tisková zpráva 
 

Tablety slaví úspěch

Tisk PDF

 

Název projektu: Digitálně a interaktivně
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030
Tisková zpráva
Tablety slaví úspěch, výuka se stává atraktivnější
Kouzlo moderních technologií při výkladu učební látky táhne studenty i pedagogy. Padesát
škol z celé Moravy, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, předesílá, že
implementace tabletů do výuky zlepšuje pozornost žáků a potažmo jejich studijní výsledky.
Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 pro ně realizuje ART ECON – Střední škola,
s r.o.
Zvládnutí učební látky skrze nejmodernější technologie je nejen pestřejší a zábavnější, ale
působí na několik smyslů zároveň, čímž zlepšuje schopnost zapamatovat si. Toho jsou si
vědomi i samotní pedagogové, kteří se na svou roli v interaktivní výuce pilně připravovali
několik měsíců. Nástrojem k jejich profesnímu rozvoji pro využívání moderních digitálních
technologií ve výuce jsou jednotlivé vzdělávací programy, využívající e-learningové
podpory, evaluačních nástrojů a také systém mentoringu a koučinku.
Učitelé absolvovali školení zaměřená na tvorbu interaktivních šablon pro práci s programy
ActivBoard a ActivInspire a v současné době již intenzivně pracují s balíčky 'Personal
Edition' nebo 'Professional Edition'. V neposlední řadě se pedagogové orientují na tvorbu
vlastních interaktivních výukových materiálů. Byť není účelem nahradit učebnice, tablety v
rukou vyučujících i vyučovaných podporují analytické myšlení, flexibilitu a schopnost
komunikace. Interaktivita je už delší dobu považována za atribut, který z obyčejné hodiny
udělá hodinu nezapomenutelnou.
Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je
ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro
50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a
Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba
realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

 

 

 

Digitálně a interaktivně

Tisk PDF

logolink_barevna

 

 

 

 

Název projektu: Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Tisková zpráva

 

Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.

 Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

 Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.

 Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

 

 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

Tisk PDF

Projekt „ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji „

Dnem 1. 9. 2013 jsme zahájili realizaci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  Anotace   Podpora   Publicita   Spolupráce 

FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc  spolupracuje v Projektu „ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji „  se SŠP Olomouc, Rooseveltova 79. Část výuky předmětu Svět práce je realizována v odborných učebnách SŠ, kde si žáci mohou sami vyrobit nejrůznější výrobky.V průběhu dvou školních let se naši žáci zúčastní také čtyř workshopů, které přispějí k získání objektivnější představy o technických oborech a lepší orientaci při volbě povolání.

 

 

Rozvoj podnikatelských dovedností

Tisk PDF

logo_eu_barevne

Naše škola je zapojena do projektu PODNIKATEL - rozvoj podnikatelských dovedností u žáků základních škol. Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností u žáků 5. - 9.tříd.

 

Týden prevence 1. stupeň

Tisk PDF

V týdnu od 4. 11. do 8. 11. 2013 proběhl na 1. stupni naší školy „Týden prevence“.                  Fotografie

 

Během tohoto týdne jsme se zaměřili na prevenci šikany, snadnější zapojení nového žáka mezi děti,      eliminace posměchu na základě odlišností, uvědomění si vlastních hodnot a přání s ohledem na         hodnoty a přání okolí aj. dle rizikových faktorů v  každé třídě. Povídali jsme si s dětmi o možných rizicích      při cestě do školy a hrách na veřejných prostranstvích bez dohledu rodičů (např. nabízení sladkostí, kontakt s cizími lidmi, frekventované ulice, křižovatky aj.).

Hráli jsme hry a dělali různé aktivity na rozvoj spolupráce, komunikace, důvěry a sebepoznání (např. Strážný anděl, Pravda a lež, Vláčky, Pavoučí síť, Stromeček splněných přání, Jak se znám, Koště, Upír aj.). 5. ročníky shlédly foto – seriály, 3. ročníky pokračovaly v projektu AJAX a některé ročníky zahájily projekt Kočičí zahrada.

Zjišťovali jsme vztahy ve třídě pomoci rozhovoru a „Lodiček“. Během listopadu ještě proběhne ve 3. – 5. třídách dotazníkové šetření na zjištění klimatu ve třídě. Dále  jsme zpracovávali výtvarné projekty na téma „Přátelství nás hřeje“.

Děti si tento týden užily zajímavých her a snad si i uvědomily, co dělat, aby jim ve třídě bylo příjemně. Učily se vzájemnému respektu a sebepoznání. Doufám, že se nám povedlo splnit motto letošního šk. roku:  „Začít můžeš právě teď“.

Výtvarné projekty si každá třída vystaví ve třídě nebo pavilonu.

Děkuji všem pedagogům.

Mgr. Jitka Koubová

 
Strana 1 z 2