Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality

Aktuality ze ZŠ Tererovo náměstí

Úřední hodiny v době letních prázdnin - Ter.

Tisk PDF

V době letních prázdnin budou úřední hodiny na pracovišti Tererovo nám.1 v pondělí 2.7.2018 a 9.7.2018 vždy od 8:00 do 10:00 hod.

Jiný termín je možný po předchozí domluvě na tel. číslech:

p. ředitel PaedDr. Jaroslav Hála - 603 301 901

p. zástupkyně pro 1. stupeň - 733 382 442

p. zástupkyně pro II. stupeň - 733 382 576.

 

Fond pomoci olomouckým dětem - Ter.

Tisk PDF

28.5.2018 byla vyhlášena další výzva pro podávání žádosti o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Fond pomoci olomouckým dětem slouží na podporu žáků základních škol z nízkopříjmových rodin.

 

Statut Fondu pomoci

Dopis rodičům

Výzva Fondu pomoci

Žádost z Fondu pomoci

 

Informace k GDPR - Ter.

Tisk PDF

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 

  1. zápis k základnímu vzdělávání,
  2. zajištění základního vzdělávání,
  3. zájmové vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1,779 00 Olomouc

IČ: 70234019, telefon: +420 585 413 262, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky: dx4kkcy

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11 Olomouc, telefon: +420 588 488 603, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky:

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Fakultní základní školu Olomouc, Tererovo nám. 1 vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Fakultní základní školou Olomouc, Tererovo nám. 1 a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Tisk PDF
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne dne 6. 6. 2018 v 16 hodin
ve školní jídelně příslušného pracoviště.
 

Zkrácená výuka

Tisk PDF
24. 5. bude na 2. stupni zkrácena výuka do 12.35 hod.
 

Třídní schůzky

Tisk PDF

Třídní schůzky se konají:

na pracovišti Terera 16. 5. 2018 v 16:00 hod.

na pracovišti Helsinská 17. 5. 2018 v 16:00 hod.

 

Na obou pracovištích ve všech třídách budou od 16 hod. společné třídní schůzky, účast všech rodičů nutná.

Následují konzultace do 18:30 hod.

Zástupci TERERKA z. s. schůzka v 15:30 hod.

 

Ředitelské volno

Tisk PDF

Ve dnech 30. 4. (pondělí) a 7. 5. (pondělí) 2018 ředitel školy vyhlašuje 

ř e d i t e l s k é   v o l n o.

 

 Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době

od 6:00 do 17:00 hod., nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 12:35 hod.) a poobědvat ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době

ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu.

Žáci platí 64,- Kč/1 oběd.

V případě malého zájmu nebude provoz ŠD dne 30. 4. a 7. 5. 2018 zajištěn.

 

 

Uzavírka tř. Míru

Tisk PDF

Vážení rodiče,

dle sdělení Magistrátu města Olomouc bude Správa silnic olomouckého kraje v termínu 

15. 4. - 24. 4. 2018 provádět opravu povrchu silnice II/448 ulice tř. Míru v Olomouci.

Postupně bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltového povrchu pouze ve směru (nahoru) od křižovatky s ul. Foerstrova po křižovaku s ul. Norská a dále potom obousměrně od křižovatky s ul. Neředínská po křižovatku s ul. Letců.

Přístup k základní škole Helsinská bude možný přes ul. Norská a mimo několik dnů 

při frézování a následné pokládce povrchů i z ul. tř. Míru.

 

Příloha:  situační plán 

 

Zápis do 1. tříd

Tisk PDF

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 proběhne na obou pracovištích

4. 4. a  5. 4. 2018 (středa, čtvrtek) od 13:00 do 17:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd - informace

Tisk PDF

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol

Zápisy se budou na všech základních školách konat v období

od 1. dubna 2018 do 30. dubna 2018.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok (OŠD), pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Je žádoucí přinést tato doporučení již k zápisu.

 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a t v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona.

Organizaci a průběh zápisu určuje vyhláška č. 487/2005 Sb..

 

 Obsah zápisu 

 Spádovost 

 Spádový obvod 

 Kritéria pro přijetí 

 Odklad povinné školní docházky 

 Předčasné zaškolení 

 Kontakty na PPP, SPC 

 Povinné předškolní vzdělávání 

 Další informace 

 Desatero pro rodiče 

 Doporučení zákoným zástupcům 

 Máte doma předškoláka 

 Požadavky k zápisu 

 


Informace školy :

Dny otevřených dveří naší školy se uskuteční  na obou pracovištích 24. března 2018.

Termín zápisu na FZŠ Terera i na odloučeném pracovišti Helsinská 6:

4. a 5. dubna 2018 v době 13:00 – 17:00 hod.

 

 
Strana 1 z 4