Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home

Banner

Projekty

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

Výsledek obrázku pro logo evropská unie evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola se zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu  http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).Projekt Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo nám. 1

Tisk PDF

Od 1. 3. 2017 zahajuje FZŠ Terera realizaci projektu Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo náměstí 1 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642

Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 1 847 776,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a školního asistenta a také prostředky na další vybavení školy.

Projekt PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ. ŠABLONY PRO FZŠ Terera pod číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642 je spolufinancován Evropskou unií. 


 

Projekt zubního lékařství

Tisk PDF

Spolupráce FZŠ Tererovo nám. 1 a Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty UP a FNOL na výzkumném projektu.

Název projektu je Sledování změn během růstu obličeje u dětí ve věku 6 – 15 let pomocí 3D fotoaparátu a včasná detekce ortodontických anomálií chrupu. Délka celého projektu je 36 měsíců, každý účastník studie bude fotografován v půlročních intervalech. První měření proběhlo v prosinci 2016. Pro možnost zhotovit speciální, reprodukovatelné 3D fotografie obličeje byl z prostředků pracoviště v Bernu zakoupen speciální fotoaparát, který byl zapůjčen pro zhotovení fotografií dětí na naší škole. Fotografie budou využity pouze k vědeckým účelům, jednotlivé fotografie obličejů nebudou publikovány. Dle zjištěných údajů se do projektu zapojilo více než 60 % našich žáků od 1. do 7. ročníku.

 

 

Týden prevence

Tisk PDF

V týdnu od 2. 11. do 6. 11. 2015 proběhl na 1. stupni naší školy „Týden prevence“.

Během tohoto týdne jsme se zaměřili na prevenci šikany, snadnější zapojení nového žáka mezi děti, eliminace posměchu na základě odlišností, uvědomění si vlastních hodnot a přání s ohledem na hodnoty a přání okolí aj. dle rizikových faktorů v  každé třídě. Povídali jsme si s dětmi o možných rizicích při cestě do školy a hrách na veřejných prostranstvích bez dohledu rodičů (např. nabízení sladkostí, kontakt s cizími lidmi, frekventované ulice, křižovatky aj.).

Hráli jsme hry a dělali různé aktivity na rozvoj spolupráce, komunikace, důvěry a sebepoznání (např. Strážný anděl, Pravda a lež, Vláčky, Pavoučí síť, Stromeček splněných přání, Jak se znám, Koště, Upír aj.).

Zjišťovali jsme vztahy ve třídě pomoci rozhovoru. Dále  jsme zpracovávali výtvarné projekty na téma „Strážný anděl“.

Během listopadu a prosince ještě proběhne ve 3. – 5. ročnících dotazníkové šetření na odhalení případné šikany a v 2. ročnících na zjištění klimatu ve třídě. První ročníky absolvují dva dny adaptačního programu a všechny třídy 1. stupně se zúčastní prožitkové lekce primární prevence organizace Kappa-help.

 

Děkuji všem pedagogům.

Vypracovala: Mgr. Jitka Koubová

 

Výběrové řízení na zahraniční výměnné pobyty - výzva č.56 - MŠMT

Tisk PDF

Projekt MŠMT vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56

Výběrové řízení na zahraniční výměnné pobyty - výzva č.56 - MŠMT:

Dokumenty:

 vyzva.docx

  Čestné prohlášení kvalifikační  

 Čestné prohlášení 

 Kupní smlouva 

 Krycí list 

 Specifikace  

Digitálně a interaktivně

Tisk PDF
Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními.  Tisková zpráva 
 
Strana 1 z 4